Начало » Прием

Прием по програма за социално подпомагане

Предимства на рехабилитация по програма за социално подпомагане

Съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за хората с увреждания – хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалиди имат право на целева помощ съобразно увреждането – балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.

Целевата помощ е в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Лицата, с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи. Целевата помощ се изплаща на лицата от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след представяне на разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.

Необходими документи

Първа група инвалидност с/без чужда помощ. Настаняването се осъществява по два начина:

 

1. Пациентът заплаща по ценоразпис престоя си (на място при приема), за което получава фактура. След напускане на лечебното заведение, фактурата се представя в съответното звено на Социални грижи по местоживеене.

 

2. Пациентът отива в дирекция Социално подпомагане по местоживеене за получаване на Заповед. В този случай е необходимо първо да получите резервационна бланка от СБР Здраве ЕАД, потвърждаваща резервацията ви. Резервационна бланка може да се получи на място или по мейл, след направена резервация. В деня на прием пациентът представя получената от Социални грижи Заповед, Талон 119 от лекуващ лекар и копие от решение на ТЕЛК. При този тип настаняване пациентът заплаща единствено 5.00лв. (такса резервация) + съответните депозити.

Какво предлагаме

Материална база

Достъпна среда, комфорт и перфектни условия за вашата почивка, рехабилитация или лечение

 

Вижте повече >

Диагностично-консултативен блок

Първокласна извънболнична медицинска помощ

 

Вижте повече >

Лаборатории

Бързи и точни медико-диагностични изследвания

 

Вижте повече >

Пациентите за нас

Целогодишна комплексна услуга – всичко необходимо за пълноценно възстановяване и рехабилитация на едно място

За резервации

Контакти

Адрес:
гр. Банкя
ул. Георги С. Раковски 15
1320 София, България

Работно време:

Всеки ден: 8.00 – 19.30 ч

За контакти:
+359 898 650 337
info@zdravecoop.bg